TẦM NHÌN

Đây là doanh nghiệp điều phối đầu tiên nâng tầm sản phẩm OCOP dựa trên nền tảng di sản văn hóa. Mục tiêu dài hạn mà doanh nghiệp hướng tới là nhân rộng mô hình điều phối cho hệ thống bảo tàng trên cả nước.

SỨ MỆNH

Xây dựng mô hình hợp tác, điều phối nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa một cách hiệu quả.

CAM KẾT THƯƠNG HIỆU

Mang lại lợi ích cho cộng đồng dựa trên sự hợp tác để phát triển kinh tế di sản.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tính giáo dục thông qua giá trị năng lực cộng đồng dựa trên cơ sở hợp tác.

TRIẾT LÝ

Giáo dục tính hợp tác trong cộng đồng là yếu tố cốt lõi để phát triển kinh tế di sản.

 

 

MENU